vnfaster@gmail.com

Tạo trang chỉnh sửa bài viết WordPress không dùng Plugin

Tạo trang chỉnh sửa bài viết Wordpress không dùng Plugin dễ dàng tùy biến theo ý của bạn

Chào các bạn, ở 2 bài trước Mình đã giúp các Bạn tự tạo Trang Đăng bàiTrang quản lý bài cho thành viên, Tiếp theo mình sẽ giúp các bạn tạo trang sửa bài viết của thành viên đã đăng lên.

Tạo trang chỉnh sửa bài viết WordPress không dùng Plugin

Đầu tiên bạn cần tạo file sua-bai.php

Trong file này bạn cần có các nội dung sau:

– Kiểm tra thành viên đã được đăng nhập hay chưa, nếu chưa thì hiển thị khung đăng nhập

<?php
/*
 Template Name: Sửa bài
 */
 ?>
<?php if(is_user_logged_in()) {
$user_id = get_current_user_id();
$current_user = wp_get_current_user();
$vnkings = $current_user->user_level;
if($vnkings <= 2) { $vnstatus = "pending"; } else { $vnstatus = "publish"; }
?>
// form Sửa bài
<?php } else { ?>
<div class="formdangnhap">
  <?php wp_login_form(); ?>      
</div>
<?php } ?>

– Thêm Form sửa bài viết (form mình đang sử dụng cấu trúc của Boostrap để các bạn tùy biến)

<?php $idvnkings = addslashes( $_GET['id'] ); ?>
<form id="new_post" class="form-horizontal" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
	<div class="form-group vnking_pd col-sm-12 col-md-6">
		<label for="post_title">Tiêu đề</label>
		<input type="text" name="post_title" value="<?php echo get_the_title($idvnkings) ;?>" class="form-control" placeholder="Tiêu đề">
	</div>
	
	<div class="form-group vnking_pd pd_0">
	 <label for="post_content">Nội Dung</label>
	 <?php
		$post = get_post( $idvnkings, OBJECT, 'edit' );
		$content = $post->post_content;
		wp_editor( $content, 'userpostcontent', array( 'textarea_name' => 'post_content' ));?>
	</div>
	<div class="form-group vnking_pd col-md-6">
		<?php
		$cats = get_the_category( $idvnkings);
		$selected = 0;
		if( $cats ) {
		$selected = $cats[0]->term_id;
		}
		?>
	 <label for="post_content">Danh mục</label>
		<?php
		wp_dropdown_categories( array(
		'orderby'  => 'title',
		'hide_empty' => false,
		'id'     => 'Posts_Picture_category',
		'class'   => 'form-control',
		'name' =>   'post_category',
		'selected'  => $selected
			) );
		?>
	</div>
	<div class="form-group vnking_pd col-md-6">
	 <label for="post_tags">Từ khóa</label>
	 <input type="text" name="post_tags" value="<?php echo $tagslist; ?>" class="form-control" placeholder="Từ khóa">
	</div>
	
	<div style="clear:both;"></div>
	<div class="form-group">
		<?php
			$feat_image = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($idvnkings) );
		?>
		<p><img style="max-width:300px; display:block;" id="output_avatar" src="<?php echo $feat_image;?>"/></p>
		
		<script>
		 var loadFile = function(event) {
			var output = document.getElementById('output_avatar');
			output.src = URL.createObjectURL(event.target.files[0]);
			 $('#output_avatar').addClass('active-avatar');
		 };
		</script>
		<span class="btn btn-default btn-file">Hình ảnh bài viết <input class="input-file" accept="image/*" name="file" type="file" class="file" onchange="loadFile(event)">
		</span>
	</div>
	<input type="hidden" name="add_new_post" value="post" />
	<?php wp_nonce_field( 'post_nonce', 'post_nonce_field' ); ?>
	<div class="form-group">
		<div class="col-sm-12" style="padding-left:0;">
		 <button type="submit" class="btn btn-primary">Sửa Bài</button>
		</div>
	</div>
</form>

Giải thích đoạn code

 • $idvnkings = addslashes($_GET[‘id’]) : Bạn hãy để ý đường dẫn khi click vào sửa bài ở trang quản lý bài viết sẽ có dạng : domain/sua-bai.html?id=60 vậy với đoạn code trên bạn sẽ lấy được id bài viết cần sửa Tạo trang chỉnh sửa bài viết WordPress không dùng Plugin
 • $post = get_post() : Lấy thông tin bài viết
 • $content = $post->post_content : Lấy nội dung bài viết
 • wp_editor() : Khung viết bài của wordpress
 • $feat_image : Lấy ảnh đại diện của bài viết
 • $tagslist; : Lấy Tags bài viết
 • wp_nonce_field() : Bảo mật cho form bài viết, giúp chứng thực sự hoạt động của người dùng nếu form đăng bài gửi đi

– Xử lý dữ liệu khi ấn vào sửa bài viết

<?php 
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && !empty( $_POST['add_new_post'] ) && current_user_can('level_0') && isset( $_POST['post_nonce_field'] ) && wp_verify_nonce( $_POST['post_nonce_field'], 'post_nonce' )) {
if (isset($_POST['post_title'])) {
	$post_title = $_POST['post_title'];
}
if (isset($_POST['post_content'])) {
	$post_content = $_POST['post_content'];
}
else {
	echo 'Please enter the content';
}
if (isset ($_POST['post_category'])) {
	$post_category = $_POST['post_category'];
} else {
	$post_category = 1;
}
if (isset($_POST['post_tags'])) {
	$post_tags = $_POST['post_tags'];
}

$post = array(
'ID' => $idvnkings,
'post_title'  => wp_strip_all_tags($post_title),
'post_content' => $post_content,
'post_category' => array($post_category),
'tags_input'  => $post_tags,
'post_type' => 'post',
'post_status'  => $vnstatus2,
);
$lovendpost_id_edit = wp_insert_post($post);

if ($_FILES['file']['name'] == "") {
} else {
	foreach ($_FILES as $file => $array) {
	$newupload = insert_attachment($file,$lovendpost_id_edit);
	}
}
echo '<div class="alert alert-success"><strong>Sửa bài Thành Công!</strong> <a href="'. get_permalink($idvnkings). '"> Xem Bài!</a></div>';
} ?>

Vậy tổng kết lại ta sẽ có 1 file sua-bai.php như sau:

<?php
/*
 Template Name: Sửa bài
 */
 ?>
 
 <div class="vnkings_form col-md-12">
<?php if(is_user_logged_in()) { ?>
<?php 	
$idvnkings = addslashes( $_GET['id'] ); 
$post_tags = wp_get_post_tags($idvnkings); $tagsarray = array();
$vnstatus2 = get_post_status($idvnkings);
foreach ($post_tags as $tag) {
	$tagsarray[] = $tag->name;
}
$tagslist = implode( ', ', $tagsarray );
?>
<?php 
$current_user = wp_get_current_user(); $userid = $current_user->ID; $curpost = get_post( $idvnkings ); 
$userlevel = $current_user->user_level;
//has permission?
$lovenduser = $curpost->post_author;
if ($userid == $lovenduser || $userlevel > 2 ) { ?>
	<?php if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && !empty( $_POST['add_new_post'] ) && current_user_can('level_0') && isset( $_POST['post_nonce_field'] ) && wp_verify_nonce( $_POST['post_nonce_field'], 'post_nonce' )) {
			if (isset($_POST['post_title'])) {
				$post_title = $_POST['post_title'];
			}
			if (isset($_POST['post_content'])) {
				$post_content = $_POST['post_content'];
			}
			else {
				echo 'Please enter the content';
			}
			if (isset ($_POST['post_category'])) {
				$post_category = $_POST['post_category'];
			} else {
				$post_category = 1;
			}
			if (isset($_POST['post_tags'])) {
				$post_tags = $_POST['post_tags'];
			}
			
			$post = array(
			'ID' => $idvnkings,
			'post_title'  => wp_strip_all_tags($post_title),
			'post_content' => $post_content,
			'post_category' => array($post_category),
			'tags_input'  => $post_tags,
			'post_type' => 'post',
			'post_status'  => $vnstatus2,
			);
			$lovendpost_id_edit = wp_insert_post($post);
			
			if ($_FILES['file']['name'] == "") {
} else {
	foreach ($_FILES as $file => $array) {
	$newupload = insert_attachment($file,$lovendpost_id_edit);
	}
}
			echo '<div class="alert alert-success"><strong>Sửa bài Thành Công!</strong> <a href="'. get_permalink($idvnkings). '"> Xem Bài!</a></div>';
		} ?>
		<div id="postBox">
			<form id="new_post" class="form-horizontal" method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
				<div class="form-group vnking_pd col-sm-12 col-md-6">
					<label for="post_title">Tiêu đề</label>
					<input type="text" name="post_title" value="<?php echo get_the_title($idvnkings) ;?>" class="form-control" placeholder="Tiêu đề">
				</div>
				
				<div class="form-group vnking_pd pd_0">
				 <label for="post_content">Nội Dung</label>
				 <?php
					$post = get_post( $idvnkings, OBJECT, 'edit' );
					$content = $post->post_content;
					wp_editor( $content, 'userpostcontent', array( 'textarea_name' => 'post_content' ));?>
				</div>
				<div class="form-group vnking_pd col-md-6">
					<?php
					$cats = get_the_category( $idvnkings);
					$selected = 0;
					if( $cats ) {
					$selected = $cats[0]->term_id;
					}
					?>
				 <label for="post_content">Danh mục</label>
					<?php
					wp_dropdown_categories( array(
					'orderby'  => 'title',
					'hide_empty' => false,
					'id'     => 'Posts_Picture_category',
					'class'   => 'form-control',
					'name' =>   'post_category',
					'selected'  => $selected
						) );
					?>
				</div>
				<div class="form-group vnking_pd col-md-6">
				 <label for="post_tags">Từ khóa</label>
				 <input type="text" name="post_tags" value="<?php echo $tagslist; ?>" class="form-control" placeholder="Từ khóa">
				</div>
				
				<div style="clear:both;"></div>
				<div class="form-group">
					<?php
						$feat_image = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($idvnkings) );
					?>
					<p><img style="max-width:300px; display:block;" id="output_avatar" src="<?php echo $feat_image;?>"/></p>
					
					<script>
					 var loadFile = function(event) {
						var output = document.getElementById('output_avatar');
						output.src = URL.createObjectURL(event.target.files[0]);
						 $('#output_avatar').addClass('active-avatar');
					 };
					</script>
					<span class="btn btn-default btn-file">Hình ảnh bài viết <input class="input-file" accept="image/*" name="file" type="file" class="file" onchange="loadFile(event)">
					</span>
				</div>
				<input type="hidden" name="add_new_post" value="post" />
				<?php wp_nonce_field( 'post_nonce', 'post_nonce_field' ); ?>
				<div class="form-group">
					<div class="col-sm-12" style="padding-left:0;">
					 <button type="submit" class="btn btn-primary">Sửa Bài</button>
					</div>
				</div>
			</form>
		</div>
<?php } else { ?>
<div class="alert alert-warning"><strong>Bạn</strong> không có quyền Sửa bài viết này!</div>
<?php }?>
<?php } else { ?>
<div class="formdangnhap">
	<div class="alert alert-warning"><strong>Bạn</strong> cần đăng nhập để sửa bài!</div>
		<?php wp_login_form(); ?>			
</div>
<?php } ?>
</div>

Trong quá trình thực hiện nếu bạn chưa hiểu hoặc khó thực hiện bạn có thể gửi câu hỏi ở bên dưới khung bình luận, mình sẽ cùng bạn hiểu rõ về nó!

Chúc các bạn thành công!

Bài liên quan

 1. Anh cho em hỏi là nếu như em muốn bài viết nào của mình thì mình mới có quyền sửa, còn bài viết của thành viên khác mình không có quyền sửa !
  Khi em sửa bài viết của em, em nhập id bài viết của người khác lên URL và vẫn sửa được bình thường, nếu như vậy ai biết sẽ có thể xóa hết các bài viết của các thành viên khác. Anh giúp em phần này với ạ

 2. Trên bài hướng dẫn Mình có đoạn code này

  if ($userid == $lovenduser || $userlevel > 2 ) { ?>
  

  Có nghĩa là nếu là author của Post hoặc Quyền hạn là Tác Giả trở lên thì có quyền sửa bài viết, Bạn có thể xóa đoạn

  || $userlevel > 2 
   

  Thì sẽ chỉ tác giả sửa bài của mình thôi

  • Nếu muốn sửa xong và cần xét duyệt thì bạn thêm dòng này vào đoạn code trên

   'post_status' => 'pending',

   Thay vào sẽ là :

   $post = array(
   'ID' => $idvnkings,
   'post_title'  => wp_strip_all_tags($post_title),
   'post_status' => 'pending',
   'post_content' => $post_content,
   'post_category' => array($post_category),
   'tags_input'  => $post_tags,
   'post_type' => 'post',
   'post_status'  => $vnstatus2,
   );
   $lovendpost_id_edit = wp_insert_post($post);
   
  • Chào bạn,
   Đầu tiên bạn lấy ra giá trị trường đã thêm ở đăng bài:

   $truongcuaban = get_post_meta( $idvnkings, "truong_cua_ban", true );

   Tiếp theo ở phần Input bạn thêm:

   <input type="text" value="<?php echo $truongcuaban; ?>" name="truong_cua_ban" />

   Khi xử lý code khi submit:

    if (isset($_POST['truong_cua_ban'])) {
           $truong_cua_ban= $_POST['truong_cua_ban'];
    }
   
   // code xu ly sau wp_insert_post
   update_post_meta( $lovendpost_id_edit, 'truong_cua_ban', $truong_cua_ban );
   
 3. Làm sao khi cập nhật hay viết bài mới mà mình bấm lưu là nó cho phép bình luận vậy bạn?. Mình thấy mỗi lần đăng bài hay sửa bài nhấn lưu là nó tắt bình luận và phải vào chỉnh sửa bài viết để mở lại rất cực. Xin giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ

Bình luận bài viết

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio